(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA- BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("Kanun") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra "veri sahibi" olarak anılacaktır.), Kanun'un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede "yazılı" olarak şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

        Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile

        Noter vasıtası ile,

        Varsa şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Fevziçakmak, Yakamoz Cd İmsan San. Sit No:1/N, 42210 Karatay/Konya

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Fevziçakmak, Yakamoz Cd İmsan San. Sit No:1/N, 42210 Karatay/Konya

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-posta ile

info@termokarchiller.com

Elektronik postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul'un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır.

 

 

A. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

İsim

 

Soy isim

 

T.C. Kimlik Numarası

Yabancı ise Uyruğu ve Pasaport Numarası

 

Telefon Numarası

 

E-Posta (Daha hızlı yanıt için)

 

Adres:

 

B. Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, iş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışanı, Hissedar gibi)

Müşteri       

Ziyaretçi      

İş Ortağı       

Diğer.........................................................................................................................................

Mevcut çalışanım □

iş Başvurusu / Özgeçmişimi Paylaştım D

Eski çalışanım d

Tarih:...........................................

Çalıştığım Yıllar:..................................................

 

Diğer:

Üçüncü firma çalışanıyım □

 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisi belirtiniz:

 

C. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkin Seçimine ilişkin Bilgiler

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

 

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsim aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 

 

 

C.     Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

D.    Ekler

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

E.Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

   E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni suresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkini saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu'nun 13'uncu maddesinin 2'inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en kısa sure içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu'nun 13'uncu maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Talebinizi yazılı veya elektronik ortamda cevaplamamız seçiminize göre yapılacaktır. Yazılı cevap talep etmeniz durumunda, cevabin 10 sayfayı geçmesi halinde 10 sayfa sonrası ücret ve elektronik cevap verilmesi durumunda cevap verilen kayıt ortamının ücreti tarafınızdan tahsil edilebilir.

Termokar Makine ve Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. (Veri Sorumlusu)

 Fevziçakmak, Yakamoz Cd İmsan San. Sit No:1/N, 42210 Karatay/Konya

 

 

Başvuruda Bulunan ilgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adi Soyadı:

Başvuru Tarihi: imza:

Veri Sorumlusu Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda ilgili kişinin;

"A" bölümünde belirtilen kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri içeren tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulmuş ve formun diğer alanları yine eksiksiz olarak doldurulup talebin açıkça belirtilmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.